Δείτε παραδείγματα του ορίου συνάρτησης και κατανοήστε καλύτερα την έννοιά του. Μπορείτε σε κάθε εφαρμογή να μετακινήσετε το βασικό σημείο για να βλέπετε τις αλλαγές.